Facebook
ДГ №15 "Чучулига"
Детска градина в град София, кв. Свобода

Мисия и визия

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ В ДЕЙНОСТТА

НА ДГ № 15

МИСИЯ

Да развием и утвърдим детската градина като образователна институция, в която „Играем и учим” с децата в професионално подготвена среда, за да развием у децата базови компетенции в съответствие с демократичната ценностна система.

 

ВИЗИЯ

ДГ № 15 „Чучулига” е институция, която :

 • осигурява креативно образователно пространство за игра, познание, общуване и творчество, в която децата са щастливи, сигурни, подкрепяни;
 • осигурява на целия екип професионална реализация и удоволетвореност от работата;
 • осигурява ефективно сътрудничество с родители за прилагане на индивидуален подход към всяко дете в зависимост от неговите личностни особености, характер и качества за развитие на компетентностите му.

 

ОСНОВНА ЦЕЛ

Постигане на високо качество на обучение, възпитание и социализация на децата чрез игри за емоционално възпитание на децата в детската градина.

 

ПОДЦЕЛИ:

1.Подобряване комуникативните умения на децата , чрез правилно изразяване на емоциите.

2.Да научим децата да изразяват емоции в процеса на взаимодействие със заобикалящия свят.

 

ЗАДАЧИ:

 1. Повишаване педагогическите компетентности за прилагане на игри формиращи емоционална интелигентност.
 2. Разучаване на игри за изразяване на различни емоции.
 3. Усвояване на ефективни техники за овладяване на гнева.
 4. Формиране на умения и компетентности у децата за използване на подходящи дидактични материали и ресурси.
 5. Реализиране на екипни идеи ,,Ъгълче на емоциите”.

 

ПРИОРИТЕТИ:

 1. Развитие на емоционалната интелигентност и социални умения на децата в предучилищна възраст с иновативни игри и подходи.
 2. Насърчаване на екипа за учене през целия живот, обмен на знания, сътрудничество, популяризиране на нови педагогически подходи пред колеги от други детски градини.
 3. Утвърждаване на детската градина № 15 „Чучулига” като научно, културно и спортно средище.
 4. Участие в проекти по общински, национални и европейски програми.
 5. Ефективно партньорство с родители, детски градини, настоятелството, обществения съвет, училища и други организации.

ЗАДАЧИ:

 1. Гарантиране на висока стойност на обучението, възпитанието и социализацията на децата чрез осигуряване на перспективност и прилагане на иновации, изразени чрез образование, базирано на компетентност:
 • опазване здравето и безопасността на децата;
 • изпълнение на държавните образователни стандарти;
 • осигуряване на емоционален и физически комфорт на децата, осмислени от факторите за съдържателна и разнообразна дейност за създаване на ключови компетентности за формиране на условия за развитие на доброто начало чрез утвърждаване на ценностите на съвременното общество;
 • прилагане и оценяване на ефективността на различни модели за общуване с детето с оглед доминиращия емоционален тон

( доброжелателност и уважение, разбиране и съпричастност, лична ангажираност в обръщенията, изисквания).

 • оптимизиране и иновиране на педагогическите технологии, методи, средства в игрово- образователното пространство като условие за индивидуален просперитет;
 • оптимизиране на условията и възможностите чрез формите и средствата на физическата култура и спорта за получаване на знания, умения и навици за системни занимания с физически игри и спорт у децата;
 • участия на децата в инициативи за изява на личностните умения, таланти, творчество.
 • ефективно управление на детската градина чрез професионална компетентност на директора, съобразно съвременни образователен мениджмънт и имидж на образователната институция.
 1. Изграждане на план за квалификационна дейност за учебната година, осигуряващ повишаване на педагогическите компетентности на учителите чрез участие в различни квалификационни форми, ориентирани към европейски измерения – състояние, проблеми, рационално ползване на ИКТ, разработване на проекти.
 2. Подготовка и участие с проектни предложения в програми и проекти, свързани с формиране на компетентности у децата и подобряване на условията за образование и възпитание чрез обогатяване на материално- техническата база в детската градина.
 3. Намиране на нови и интересни форми за взаимодействие със семействата на децата- изработване на план за работа с родители от екипите на всяка група с включени: организационни и тематични родителски срещи; продължаване на инициативата „Учител за един ден”; дни на отворени врати;пряко участие в мероприятия.
 4. Иницииран стремеж за градивно функциониращо партньорство с детски градини, обществен съвет, училища и други организации с цел положително развитие на децата и насищане на ново прагматично съдържание на формите на взаимодействие.