Facebook
ДГ №15 "Чучулига"
Детска градина в град София, кв. Свобода

Прием 2022-2023г.

ПОСТЪПВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА

 

Раздел І

Приемът на деца  се извършва в началото на всяка учебна година, при условия и по ред, определени в правилника на детската градина.       

Чл. 100. (1) Подаването на заявления  за кандидатстване и класиране  на децата в детска градина се извършва САМО чрез регистрация в Информационната система за обслужване на детските градини в Столична община по електронен път на Интернет адрес: http://www.kg.sofia.bg

(2) Правилата за приемане на деца в общинските детски градини на територията на Столична община са единни и са приети с Решение № 158 на СОС по Протокол № 35 от 12.03.2009. изм.2012 г. и 2015г.,2018 г.

Чл. 101. (1) Класирането се извършва по график, който се определя от Дирекция „Образование” на Столична община. Същият се публикува на сайта на ИСОДГ и се обявява на видно място в детското заведение от директора.

(2) Информация за всяко класиране се изпраща на електронната поща на родителите /настойниците/, публикува се в ИСОДГ и списъците  на новоприетите деца /изтеглени от ИСОДГ / се изнасят на видно място в  детската градина от директора.

(3) Отговорност на родителите /настойниците/ е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

 

Раздел II

ЗАПИСВАНЕ, ПОСТЪПВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ

Чл. 102. Записването, постъпването и отписване  на деца в детските градини се извършва от директора чрез информационна система за обслужване на детските градини на СО.

Чл. 103. (1) След класиране на детето от информационната система, родителя /настойник/ подава заявление за записване на място в детската градина по утвърдена бланка, генерирана за  всеки  отделен прием от системата .

(2)При необходимост попълва декларация за хронични заболявания на детето, изискващи  специални грижи  и  режим, като  прилага необходимите медицински  документи за информация на медицинските специалисти.

(3) Към заявлението за записване се прилагат изискуемите от ИСОДГ документи.

(4) Приемът на документите се извършва от директора/ или упълномощено лице/ на детската градина, в рамките на работното му време, като се издава пореден входящ номер на заявлението.

Чл. 104. При постъпване на детето, родителите представят следните медицински документи и резултати от медицински изследвания /Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини/:

1.Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската градина.

2.Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детска градина.

3.Медицинска бележка от личен лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по- рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина.

Чл. 105. (1) Постъпването на децата в ДГ №15 „Чучулига”, става по желание и избор на родителите /настойниците/.

(2) Те имат възможност да се запознаят с базата на ДГ №15 „Чучулига”, Правилник за  дейността на институцията, мерките за осигуряване на безопасна среда и охрана, пропускателения режим и с подаване на заявлението за записване ги приемат и се задължават да ги спазват.

Чл. 106. (1) Във връзка с по-лесната адаптация, родителите  трябва да подготвят детето си за предстоящото включване в първа група на ДГ - детето да има елементарни навици за самообслужване /обличане, събличане, хранене, ползване на тоалетна/.

(2) Родителят запознава и мотивира детето си за детската градина, представя го на директора и учителите на групата /информира ги за физическите или психически особености на своето дете/, а на медицинското лице предоставя  изискваните медицински  документи и информация  за здравословното състояние на детето.

Чл. 107. Децата със специални образователни потребности или с хронични заболявания постъпват в детската градина, съгласно ЗПУО, след представяне на необходимите документи.

Чл. 108. (1) Децата постъпват в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст. 

(2) Постъпването на децата за предучилищно образование в детската градина се осъществява целогодишно при спазване  на условията по ал.1 и  наличие на свободни места.

(3) По преценка на родителя  и при наличие на свободни места децата може да постъпят в детската градина и при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването.

(4) В годината на постъпването си в първа възрастова група децата се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

(5) През следващата учебна година същите деца отново посещават първа възрастова група и се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по държавните образователни стандарти за предучилищно образование.

Чл. 109. (1) Условията и редът за записване, отписване и преместване в общинските детски градини  за всеки вид организация по чл. 14 ал.1 /Наредба № 5/ се определят с наредба на общинския съвет.

(2) За записването, отписването и преместването на деца за задължително предучилищно образование в държавните училища се прилагат актове, издадени от съответния финансиращ орган.

(3) При преместването на дете от задължителната подготвителна група за училище се издава Удостоверение за преместване. В него се отразява номера и страницата, на която то е записано в Книгата за подлежащи на задължително обучение. Удостоверението се представя до три дни от деня на промяната на директора на новото детско или учебно заведение от страна на родителя.

Чл. 110. (1) Детската градина приема деца със специални образователни потребности след класиране в системата на ИСОДГ.

(2) В група в детската градина могат да се обучават до 3 деца със специални образователни потребности.

Чл. 111. (1) Допълнителната подкрепа за деца със СОП в детската градина се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от ЕПЛР в детската градина.

 (2) ЕПЛР в детската градина се създава със заповед на директора и извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай.

 (3) ЕПЛР в детската градина изготвя и реализира план за подкрепа на всяко дете

(4) Деца, навършили 7- годишна възраст, които следва да постъпят в І – ви клас, но здравословното им състояние не позволява това, училищното им обучение може да се отложи само с решение на Комисия за комплексно психолого-педагогическо изследванекъм РУО на МОН– гр.София.

(6) Родителите или настойниците на деца със специфични образователни нужди или с хронични заболявания следва да подадат молба за отлагане на училищна зрялост в РУО на МОН, според утвърден график по дати.

(7) След представяне на комплексното решение на диагностичната комисия на директора на детското заведение при организационна възможност отложените от училищно обучение деца могат да посещават детската градина още една година.    

(8) При отписване на дете от детската градина родителят подписва  декларация, че е получил  здравния картон на детето и представя  квитанция за последна платена такса.